Regulamin Garmin Fishing League – sezon 2020

REGULAMIN GARMIN FISHING LEAGUE W SEZONIE 2020

 I. ORGANIZATOR

 1. Fishing League Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy G.Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000767215, NIP 6482793225, REGON 382337025

 II. ZASADY ORGANIZACJI LIGI GFL

 1. Liga składa się z cyklu czterech, dwudniowych edycji zawodów. Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura.
 2. Każda edycja zawodów odbędzie się na innym zbiorniku, w podanych poniżej miejscach i terminach.
 3. O najlepszym wyniku sezonu ligi będzie decydowało sześć z ośmiu najlepiej punktowanych tur zawodów.
 4. 20 najwyżej sklasyfikowanych drużyn uzyska prawo startu w finale ligi.
 5. W finale ligi zostanie wyłoniony zwycięzca sezonu 2020 ligi GFL.
 6. Finał będzie składał się z trzech dni – tur rywalizacji.
 7. Do finału trafi w drodze losowania dodatkowo jedna drużyna, która zdobędzie dziką kartę. Zostanie ona rozlosowana w trakcie oficjalnego ogłoszenia wyników podczas czwartej edycji zawodów. W losowaniu wezmą udział drużyny obecne podczas losowania, które wzięły udział we wszystkich czterech edycjach Garmin Fishing League w sezonie 2020. Jeśli wylosowana drużyna nie będzie obecna, losowanie zostanie powtórzone, aż do skutku. Dzika karta uprawnia drużynę do udziału w finale sezonu 2020 ligi, pod warunkiem uiszczenia opłaty.
 8. Punktacja w finale zostanie wyzerowana, a zwycięzca sezonu 2020 zostanie wyłoniony z trzech tur finału.

 

III. TERMINARZ ZAWODÓW

 • 30.04 – 02.05 – I edycja - odwołana COVID-19
 • 10-12.07. – II edycja - odwołana COVID-19
 • 25-27.09 – III edycja
 • 16-18.10 – IV edycja
 • 11-14.11 – finał na Superłowisku

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów. 

Każda edycja zawodów będzie posiadała swój szczegółowy regulamin, zamieszczany na stronie www.fishingleague.pl oraz publikowany na stronie Facebook Garmin Fishing League, na miesiąc przed edycją zawodów.

 IV. SYSTEM PUNKTACJI W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH LIGI

 1. Każdy dzień rywalizacji podczas edycji zawodów, jest postrzegany jako tura zawodów. Niezależnie od ilości wykorzystanego przez drużynę czasu łowienia w danym dniu.
 2. Każda tura będzie punktowana oddzielnie.
 3. Obowiązuje następujący system punktacji ujemnej

1 miejsce - 1pkt

2 miejsce - 2pkt

3 miejsce - 3pkt

4 miejsce - 4pkt

5 miejsce - 5pkt

6 miejsce - 6pkt

7 miejsce - 7pkt

8 miejsce - 8pkt

9 miejsce - 9pkt

10 miejsce - 10pkt

Itd.

 1. W przypadku niezłowienia ryby, będzie przyznawana liczba punktów zgodna z ilością startujących drużyn.
 2. Zwycięzcą edycji zawodów – (challengu) - zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów sumarycznie z dwóch dni.
 3. W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.
 4. Ryby zaliczane do punktacji:
 • Szczupak – wymiar 50cm
 • Okoń – wymiar 20cm /limit 5 szt. na turę
 • Sandacz - 50 cm
 • W uzasadnionych przypadkach organizator może uzupełnić listę o występujące na danym akwenie gatunki, a także podwyższyć wymiary poszczególnych gatunków, o czym powiadomi zawodników w komunikacie dotyczącym konkretnych zawodów oraz w regulaminie danej edycji zawodów .
 • Wszystkie ryby będą punktowane wg zasady 1cm=1pkt.
 • Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm będzie zaliczony za 51pkt, szczupak 50,0cm – 50pkt.
 • Na wynik punktowy teamu w danej turze będzie składała się suma z 10 najwyżej punktowanych ryb. – Maksymalna liczba okoni zaliczana do punktacji do 5 sztuk.
 • Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie zaliczona do punktacji tylko raz.
 • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej.
 • Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach lub siatkach, dłużej niż wymaga tego akceptacja z aplikacji.
 • Uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami będzie skutkowało dyskwalifikacją w zawodach.
 • Zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki.
 • Zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta pomiaru czasu wraz z numerem ID teamu oraz naklejkami adekwatnymi do dnia zawodów.

 

V. FINAŁ 

 1. Odbędzie się na jednym z polskich tzw. superłowisk.
 2. Punkty z sezonu regularnego zostaną „wyzerowane”.
 3. Finał będzie punktowany oddzielnie, a zwycięzca finału zostanie zwycięzcą Sezonu 2020 ligi GFL.
 4. Finał składa się z trzech siedmiogodzinnych tur.
 5. Koszt udziału w finale zostanie powiększony o koszt zakwaterowania oraz wyżywienia podczas zawodów (1200 zł + koszt zakwaterowania i wyżywienia).
 6. Zwycięzcy finału poza nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi, otrzymają możliwość reprezentowania Garmin Fishing League oraz Polski na największych i najbardziej prestiżowych zawodach w Europie – World Predator Classic w Holandii.

 

VI. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW

 • Sędziowanie będzie odbywało się za pomocą aplikacji
 • Każda drużyna ma obowiązek posiadania smartfona z zainstalowaną aplikacją oraz zaznajomić się z instrukcją obsługi aplikacji.
 • Podczas zawodów zawodnicy będą wykorzystywali otrzymane od organizatora miary sędziowskie i karty do pomiaru czasu łowienia.
 • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.
 • Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będą mieli kontrolę sędzia główny oraz sędzia pomiarowy.
 • Wyniki rywalizacji zawodnicy jak i kibice będą mogli śledzić „na żywo” na stronie fishingleague.pl

Zasady zgłaszania złowionych ryb:

 1. Na zdjęciu musi znajdować się identyfikator teamu z widocznym oznaczeniem dnia. Oznaczenia dnia będą wydawane zawodnikom, po poprawnym przejściu kontroli łodzi.
 2. Zdjęcia, które przedstawiają zakrwawioną rybę, są słabo widoczne, ryba jest zmierzona na niewłaściwym boku a jej wargi nie dotykającymi zagłówka, zdjęcia na których identyfikator drużyny jest nieczytelny lub niewidoczny nie będą zaliczane.
 3. Wszelkie reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie zdjęcia przesłanego przez aplikację. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zrobienie zdjęcia. Inne zdjęcia nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktacji.
 4. W przypadku problemów z aplikacją lub przesłaniem zdjęcia ze złowioną rybą Zawodnicy są zobowiązani na tę okoliczność natychmiast zgłosić Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Pomiarowemu, który podejmie decyzję co do sposobu rozwiązania tej sytuacji, w tym będzie mógł zaliczyć rybę na podstawie zdjęcia wykonanego z pominięciem aplikacji, jednakże z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów zgłaszania złowionej ryby. Jeśli ww. problemy nie zostaną zgłoszone Sędziemu, ryba nie zostanie zaliczona.
 5. W bakiście może się znajdować się tylko jedna ryba, do momentu otrzymania potwierdzenia z aplikacji. Jeśli odpowiedź z aplikacji nie przyjdzie w przeciągu 5 minut, zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu do Sędziego Głównego lub Sędziego Pomiarowego. Naruszenie tego punktu będzie skutkowało Karami zgodnymi z regulaminem.

 

VII. KAMERY REJESTRUJĄCE

 1. W formularzu rejestracji zawodnika GFL drużyny wyrażają zgodę na umieszczenie kamer na łodziach wytypowanych przez organizatora jak też używania tzw. czapek leaderów.
 2. Kamery będą umieszczane losowo na łodzie teamów oraz na łodzie drużyn, które będą zajmowały najwyższe pozycje w poszczególnych edycjach czy też w całej lidze.
 3. Kamery na łodziach umieszcza organizator w porozumieniu z wytypowanym teamem w takim miejscu, żeby nie pomniejszały komfortu łowienia.
 4. Czapki leaderów – najlepsze teamy otrzymają od organizatorów na czas trwania zawodów specjalnie przygotowane czapki, które również zostaną wyposażone w sprzęt rejestrujący przebieg całych tur zawodów. Używanie tych kamer jest obowiązkowe przez zawodników i w niczym nie utrudnia wędkowania a same urządzenia są skonstruowane specjalnie dla wędkarzy i mają wagę około 50g.
 5. Obsługa techniczna zamontuje kamery bezpośrednio przed wejściem danego teamu na sektor, zwroty nastąpią na koniec danego dnia zawodów.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do dostarczenia kamer do biura zawodów po zakończeniu łowienia w danym dniu zawodów, w przeciągu 1 godziny od zakończenia tury zawodów.
 7. Niezgłoszone opóźnienie w zwrocie kamery, będzie skutkowało nałożeniem na drużynę kary czasowej w postaci odjęcia 60 minut.
 8. Kamery są przystosowane do ciągłego nagrywania całości przebiegu rywalizacji.
 9. Kapitan teamu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie kamer.
 10. Zabrania się zasłaniania widoczności kamer, bez uzasadnionej przyczyny.
 11. Do 2 tygodni od zakończenia każdej edycji zawodów odbędzie się weryfikacja zapisów z kamer. Jeśli w tym czasie zostaną wykryte nieprawidłowości, organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia stosownych kar ze zwrotem nagród włączenie.

 

 VIII. ZAPISY

 1. Zgłoszenia do Garmin Fishing League na sezon 2020 będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej fishingleague.pl
 2. Aby dokonać zapisu na zawody, drużyna musi się w pierwszej kolejności zarejestrować w lidze.
 3. Można zapisać się na jedną lub cztery edycje od razu. Wiąże się to z tym, że trzeba będzie uiścić stosowne opłaty w czasie nie dłuższym niż 5 dni po zapisaniu, jeżeli wpłata w tym terminie nie zostanie zrealizowana drużyna zostanie usunięta z listy.
 4. Po opłaceniu opłaty wpisowej zawodnicy z danego Teamu będą umieszczeni na liście startowej.
 5. W przypadku osiągnięcia limitu Teamów, każdy kolejny Team, który zgłosi się na zawody zostanie umieszczony na liście rezerwowej.
 6. Dla tych, którzy zdecydują się na start w całym cyklu i opłacą cztery edycje z góry organizator udzieli 10% zniżki na opłaty startowe.
 7. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa teamów w pojedynczych edycjach.
 8. Zapisanie się do Garmin Fishing League jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych edycji.

 IX. PRAWO STARTU 

 1. W lidze GFL w sezonie 2020 prawo startu mają 2-osobowe drużyny na łodziach zwane dalej teamami.
 2. Team tworzą dwaj zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, wypełnili formularze i zarejestrowali na stronie ligi GFL na sezon 2020.
 3. Zawodnicy nie mogą zmienić osoby ze swojego Teamu podczas trwania sezonu ligi.
 4. Organizator dopuszcza wprowadzenie w sezonie tzw. rezerwowego, jedna osoba na cały sezon.
 5. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.
 6. Każdy członek teamu zobowiązany jest do przedstawienia dowodu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz do podpisania karty zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, a także o dobrowolnym udziale w zawodach i na własną odpowiedzialność.
 7. Wszyscy zawodnicy będą zobowiązani do podpisania formularza rejestracyjnego w celu potwierdzenia akceptacji pełnego i ostatecznego regulaminu imprezy oraz zgód na wykorzystanie wizerunku.

 

 X. REJESTRACJA DRUŻYNY W BIURZE ZAWODÓW

 1. Podczas każdej edycji zawodów oraz finału każdy z zawodników musi zgłosić się w wyznaczonych godzinach do biura zawodów osobiście, celem dopełnienia formalności rejestracji. Tylko komplet dokumentów z własnoręcznym podpisem uprawnia drużynę do startu.
 2. Każdy, kto nie zarejestruje się w oficjalnym czasie rejestracji, może zostać wykluczony z zawodów, a jego opłata startowa nie zostanie zwrócona. Jeśli zawodnicy mają ważny powód spóźnienia, muszą skontaktować się z organizatorami, którzy podejmą decyzję. Decyzja ta będzie ostateczna.
 3. Obowiązkowymi pozycjami zawodów są rozpoczęcie, odprawa lub odprawy kapitanów drużyn oraz oficjalne ogłoszenie wyników. Karą za nieobecność zawodników lub kapitana podczas ww. pozycji będzie odjęcie 90 minut czasu łowienia. W przypadku braku możliwości odjęcia czasu w bieżących zawodach, kara przechodzi na kolejną edycję lub finał.

 

XI. NAGRODY 

 1. Suma wartości nagród na poszczególne edycje będzie nie mniejsza niż 20 000 PLN.
 2. Organizator przewiduje nagrody w postaci pamiątkowych pucharów za miejsca I-VI, oraz dla łowców największych ryb poszczególnych gatunków tj. szczupak, sandacz, okoń.
 3. Organizator postanowił o przyznawaniu na każdej z edycji nagród pieniężnych. Będą one naliczane w następujący sposób:
 • Z każdego wpisowego od drużyny organizator przeznacza 150 PLN na nagrodę pieniężną danej edycji, a 100 PLN zostaje przekazana na nagrodę pieniężną wielkiego finału tzw. GFL Jackpot – jednoznacznie wartość tej nagrody będzie stale wzrastała przez sezon regularny i jej wysokość będzie uzależniona od liczby uczestników całego sezonu.
 • Wartość nagród pieniężnych będzie rozdzielona między 3 pierwsze teamy wg klucza:

1 miejsce – 50%

2 miejsce – 30%

3 miejsce – 20%

 • Kwoty nagród pieniężnych będą kwotami brutto, czyli zostaną pomniejszone o należny podatek.
 1. Organizator pokrywa należy podatek od nagród rzeczowych.

 XII. WPISOWE

 1. W lidze GARMIN Fishing League dla 2-osobowych Teamów obowiązują opłaty w wysokości 1200 zł brutto za każdą edycję zawodów.
 2. Koszt Finału może zostać powiększony o koszty noclegów wraz z wyżywieniem.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 5 dni roboczych od daty zapisania drużyny na edycje zawodów.
 4. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora.
 5. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 6. Podczas rejestracji należy dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: 13 1140 2004 0000 3502 7840 9187
 7. W tytule przelewu powinno znaleźć się: ”ID zapisu, nazwa teamu, opłata startowa na edycje nr….., numer telefonu kapitana drużyny”
 8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Fishing League sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
 9. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
 10. Jeżeli team z przyczyn niezależnych od organizatora zrezygnuje z udziału w zawodach organizator nie ma obowiązku zwrotu startowego.
 11. Wpisowe nie zostanie również zwrócone w przypadku, gdy team dopuści się rażącego naruszenia regulaminu skutkującego decyzją Sędziego Głównego o dyskwalifikacji teamu.
 12. W przypadku zaistnienia zewnętrznych przeciwskazań, takich jak pandemia lub odgórne obostrzenia uniemożliwiające  zorganizowanie zawodów w danym terminie, wpisowe zawodników zostanie zachowane i możliwe do wykorzystania w innych zawodach w danym sezonie oraz sezonie kolejnym.
 13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu pokrycia kosztów organizacji ligi Garmin Fishing League i obejmuje:
 • 250 PLN z każdego wpisowego zostaje przeznaczone na nagrody pieniężne
 • Profesjonalną obsługę sędziowską
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów
 • Ochronę łodzi na czas trwania zawodów
 • Zezwolenia na połów w dniach trwania zawodów
 • Opłatę za slipowanie łodzi
 • Suchy prowiant + napoje na łódź
 • Sobotni ciepły posiłek

 

XIII. KONTROLA ŁODZI

 1. Kontrola ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz przestrzegania regulaminu i zasad fair-play. Zawodnicy przed wypłynięciem zobowiązani są do zgłoszenia się do personelu obsługi zawodów celem dopuszczenia teamu do startu w danym dniu. Odbędzie się kontrola sędziowska na łodzi zawodników. Team dopuszczony do startu otrzyma odpowiedni znacznik. Jeśli drużyna rozpocznie łowienie bez znacznika, złowione ryby nie zostaną zaliczone do punktacji.
 2. W wyznaczonych godzinach ochrony łodzi będzie obowiązywał zakaz wstępu na łodzie.
 3. Korzystanie z łodzi podczas zawodów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wędkarzy.

 

XIV. KORZYSTANIE Z ŁODZI W TRAKCIE ZAWODÓW 

 1. Przebywanie w sektorze zawodów w trakcie trwania zawodów bez włączonego czasu jest niedozwolone i będzie wiązało się z nałożeniem kary w postaci odjęcia 90 minut od czasu łowienia, lub dyskwalifikacją w przypadku drugiego przewinienia lub oraz działania celowego.
 2. W wyznaczonych godzinach ochrony łodzi, będzie obowiązywał zakaz wstępu na łodzie.
 3. Korzystanie z łodzi podczas zawodów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wędkarzy
 4. Zawodnicy przystępując do zawodów oświadczają, że zapoznali się i zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących prawa żeglugi śródlądowej oraz posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających.
 5. Podczas zawodów łodzie muszą zachować minimalną odległość 50 metrów od innych łodzi konkurencyjnych i 50 metrów od łodzi niekonkurujących. Nieprzestrzeganie odległości może skutkować karą czasową nałożoną przez Sędziego Głównego. Sędzia Główny może ustanowić większe odległości niż wskazane powyżej, jeżeli uzasadniają to warunki danego łowiska.
 6. Sędzia Główny zawodów może zdyskwalifikować team, jeżeli łódź lub wędkarze zostaną uznani za niezdolnych do pływania lub wędkowania.
 7. Podczas niesprzyjającej pogody Sędzia Główny może podjąć decyzję o przerwaniu łowienia i nakazie schronienia się w najbliższym bezpiecznym miejscu. Komunikat zostanie przesłany za pomocą aplikacji do wszystkich zawodników jednocześnie. Po ustaniu zagrożenia, zostanie wysłany komunikat o wznowieniu zawodów. Zawody zostaną wznowione w przeciągu 15 minut od otrzymania komunikatu. Zawodnicy mają wtedy obowiązek spłynięcia do bazy zawodów i celem włączenia czasu. Nieprzestrzeganie tego punktu może skutkować karą czasową nałożoną przez Sędziego Głównego.
 8. Obowiązuje zakaz falowania w strefie określonej przez organizatora lub Sędziego Głównego. Nieprzestrzeganie tego punktu może skutkować karą czasową nałożoną przez Sędziego Głównego.
 9. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne zacumowanie łodzi w wyznaczonym obszarze. Organizator nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za mogące powstać w wyniku tego szkody.
 10. Organizator zapewnia ochronę łodzi w czasie pomiędzy turami zawodów. W wyznaczony okresie ochrony łodzi ochronie podlegają łódź oraz silniki. Natomiast pozostały sprzęt zawodnicy mogą pozostawić na łodzi na własną odpowiedzialność.
 11. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC łodzi.

 

XV. SPRZĘT POWIERZANY ZAWODNIKOM 

 1. Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za powierzony teamowi sprzęt, w tym opowiada za zniszczenie lub zgubienie tego sprzętu:
 • Kamery Garmin wartość 4000pln
 • Miarki wartość 100pln
 • Identyfikator 50pln
 • Kamery czapka 1000pln

 

XVI. ZASADY ŁOWIENIA

 1. Na łodzi znajduje się dwóch wędkarzy z teamu i ich sprzęt wędkarski.
 2. Organizator zezwala sędziom lub mediom na wejście na pokład łodzi zawodników.
 3. Zawodnik może łowić tylko na jedną wędkę.
 4. Łowienie metodą trollingu jest zabronione. Dla jasności niedozwolone jest łowienie ryb w napędzie dowolnego rodzaju, gdy łódź się przemieszcza.
 5. Ciągnięcie przynęty za dryfującą łodzią jest zakazane.
 6. Podczas łowienia wędkarze zawsze muszą mieć wędkę przy sobie. Wędki w uchwytach są dozwolone tylko wtedy, gdy przynęta nie jest w wodzie.
 7. Dozwolone są tylko sztuczne przynęty spełniające lokalne wymagania dotyczące wód.
 8. Wędkarstwo metodą muchową nie jest dozwolone.
 9. Wszelkie żywe lub martwe przynęty, a także wszelkiego rodzaju substancje wyrzucane za burtę w celu przyciągnięcia ryb są surowo zabronione.
 10. Zabrania się łowienia wertykalnego.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.
 12. Organizator lub Sędzia Główny może, w zależności od okoliczności danego łowiska, ustanowić dodatkowe zasady łowienia.   

 

 XVII. ETYKA SPORTOWA

 1. Wędkarze zgadzają się, że połowy należy prowadzić z poszanowaniem zasady złów i wypuść.
 2. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania szacunku przez cały czas zawodów i zachowywania się w sposób, który będzie uznaniem dla nich samych oraz Organizatora zawodów, w tym sponsorów, stron trzecich, gospodarza miejsca zawodów i społeczności. Przeklinanie, obsceniczne gesty, ale także spożywanie alkoholu i przyjmowanie nielegalnych substancji jest zabronione.
 3. Zawodnicy zobowiązują się przestrzegać zasad Ligi i brać udział w zawodach bez intencji łamania regulaminu i w razie konieczności muszą zgłaszać wszelkie przypadki łamania tych zasad. Ukrywanie tego typu zachowań będzie traktowane jako łamanie regulaminu i będzie podlegało takim samym sankcjom.
 4. Organizatorzy zachowują prawo do sprawdzania oraz przeszukiwania sprzętu i łodzi zawodników celem zwalczania wszelkich form łamania zasad i przepisów Ligi.
 5. Zawodnicy muszą przez cały czas stosować się do żądań ekip filmowych i fotografów z wyjątkiem sytuacji, gdy są w trakcie holu ryby.
 6. Zabrania się w szczególności:
 • zaśmiecania obszarów objętych zawodami, spożywania alkoholu podczas trwania zawodów.
 • Wyrzucania niedopałków papierosów lub innych rzeczy za burtę łodzi.

 

XVIII. KARY

 1. Nieprzestrzeganie poszczególnych punktów regulaminu będzie skutkowało karami w postaci:
 • kar czasowych
 • kar punktowych
 • dyskwalifikacji
 1. O wysokości kar decyduje Sędzia Główny zawodów, w zależności o powagi przewinienia.
 2. Kary czasowe przechodzą na kolejne edycje.
 3. Kara czasowa skutkuje odjęciem określonego czasu do pozostałego limitu czasu połowu.
 4. Kara punktowa skutkuje odjęciem punktów za złowione ryby w poszczególnych turach.
 5. Dyskwalifikacja – zakaz kontynuowana zawodów dla danego teamu, bez możliwości zwrotu wpisowego. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana w turze, w zawodach, w sezonie Ligi lub dożywotnio.
 6. Wszelkie oszustwa i niewłaściwe zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, aby można je było zarejestrować i zbadać.
 7. Roszczenia i reklamacje, tzw. Protest można składać nie później niż po upływie 30 minut od zakończenia tury. Aby zgłosić Protest należy wnieść opłatę w wysokości 500 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu Protestu opłata zostanie zwrócona, w przeciwnym przypadku przepada.

 

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fishing League Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy G.Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000767215, NIP 6482793225, REGON 382337025. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi (Zawodnikowi) następujące prawa:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
 • prawo skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

 

XX. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie prawo do zmiany części zasad i warunków powyższego regulaminu w dowolnym momencie.