Regulamin zawodów w Turawie

social social

Szczegółowy regulamin zawodów Garmin Fishing League - JMC Adventure Challenge 

Regulamin zawodów w Turawie

Regulamin zawodów Garmin Fishing League – JMC Adventure Challenge

Jezioro Turawskie 25-27.09.2020.

Niniejszy regulamin jest rozszerzeniem głównego regulaminu ligi, znajdującego się na stronie https://fishingleague.pl/regulamin/

Z uwagi na sytuację, związaną z pandemią Covid-19, Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych zmian w regulaminie.

Zabezpieczenia COVID-19

 1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zachowania ostrożności oraz przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.
 2. Uczestnik zawodów ma obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa, podczas poruszania się po pomieszczeniach OW Jowisz, w którym znajduje się baza zawodów.
 3. Obowiązuje nakaz zachowania odległości 2 m od innych uczestników zawodów. Dotyczy w szczególności stałych elementów zawodów, takich jak:
 • Rejestracja drużyn
 • Odprawa kapitanów
 • Oficjalne otwarcie zawodów
 • Posiłki
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
 1. W biurze zawodów będą dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 2. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, spowoduje nałożenie na drużynę kary w postaci ujemnych punktów. W przypadku nagminnego naruszania zasad, Organizator dopuszcza możliwość dyskwalifikacji drużyny z zawodów, bez prawa do zwrotu wpisowego.

Trening przed zawodami.

 1. Organizator informuje, że trening przed zawodami na jeziorze Turawskim z wędkami jest możliwy do niedzieli 20.09.2020r. włącznie. Po tym terminie do dnia 25.09.2020r. można pływać po jeziorze, ale bez wędek na pokładzie. Naruszenie tej zasady przez zawodników będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w całych zawodach.
 2. Na wodzie pilnować tych zasad będą m.in. wędkarze z miejscowego koła PZW.

Pomiar czasu – zasady działania.

Z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19, zawody odbędą się bez użycia pomiaru czasu. Przewiduje się dwie tury zawodów:

 • sobota od 08:00 do 16:00
 • niedziela od 08:00 do 15:00

 

Plan zawodów:

Piątek 25.09.2020. – Baza zawodów Zajazd Jowisz ul. Harcerska, Turawa  

https://goo.gl/maps/35ypg4ynuuXjZon46

 • Godzina 14:00 – 18:00 – przyjmowanie ekip, rejestracja, wydawanie miar, pakietów powitalnych w biurze zawodów Zajazd Jowisz. Obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł przy wydaniu miarki.
 • Godzina 19:00 – uroczyste otwarcie zawodów w sali konferencyjnej.
 • Godzina 20:00 – Odprawa oraz losowanie kamer. Odprawa jest obowiązkowa dla kapitanów drużyn– wszystkie kwestie poruszane na odprawie będą obwiązywały w trakcie zawodów na równi z regulaminem.

Kamery na wytypowanych łodziach obsługa techniczna GFL umieści przed startem tury. Drużyna, która zostanie wytypowana do umieszczenia kamer, zobowiązana jest na 45 minut przed wypłynięciem do zgłoszenia się do biura zawodów, celem instalacji kamer. Brak zainstalowanej kamery przed startem tury, uniemożliwia drużynie wypłynięcie, a tym samym start w zawodach.  

Sobota 26.09.2020 – pierwsza tura zawodów

 • Godzina 7:00 – otwarcie biura zawodów. Z uwagi na obostrzenia związane z koronawirusem, barek kawowy będzie niedostępny.
 • Godzina 6:45 – 07:00 – czas dla zawodników na sprawdzenie własnych łodzi i oczekiwanie na kontrolę sędziowską przy łodzi.
 • Godzina 07:00 – 07:30 kontrola łodzi.
 • Godzina 7:45 – wszyscy zawodnicy znajdują się w łodziach na wodzie.
 • Godzina 8:00 – rozpoczęcie zawodów - Zawody rozpoczną się z chwilą, gdy Sędzia Główny zawodów da sygnał dźwiękowy. Bramę startową będą wyznaczał dwie łódki z flagami. Aby rozpocząć start należy przepłynąć pomiędzy łódkami, a następnie obrać wybrany kierunek.
 • Godzina 16:00 – zakończenie tury – po tej godzinie aplikacja automatycznie zablokuje możliwość wysyłania zdjęć a co za tym idzie nastąpi koniec zaliczania złowionych ryb
 • Godzina 16:30 – obiad
 • Godzina 18:00 - Odprawa - Podsumowanie pierwszego dnia zawodów – obecność kapitanów drużyn obowiązkowa

Do godziny 16:30 przyjmowane są reklamacje i protesty zawodników, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące. Reklamacje zgłasza się do Sędziego Głównego

Niedziela 27.09.2020 – druga tura zawodów

 • Godzina 7:00 – otwarcie biura zawodów
 • Godzina 6:45 – 07:00 – czas dla zawodników na sprawdzenie własnych łodzi i oczekiwanie na kontrolę przy łodzi
 • Godzina 07:00 – 07:30 – kontrola łodzi.
 • Godzina 7:45 – wszyscy zawodnicy znajdują się w łodziach na wodzie.
 • Godzina 8:00 – rozpoczęcie zawodów - Zawody rozpoczną się z chwilą, gdy Sędzia Główny zawodów da sygnał dźwiękowy. Bramę startową będą wyznaczał dwie łodzie z flagami. Aby rozpocząć start należy przepłynąć pomiędzy łodziami, a następnie obrać wybrany kierunek.
 • Godzina 15:00 – zakończenie tury – po tej godzinie aplikacja automatycznie zablokuje możliwość wysyłania zdjęć a co za tym idzie nastąpi koniec zaliczania złowionych ryb

Ciepły posiłek godzina 15:30.

Zawodnicy kończący łowienie mają obowiązek zwrotu miar sędziowskich oraz udostępnionych kamer w biurze zawodów do obsługi technicznej GFL. Zniszczenie lub zgubienie miary lub karty Id drużyny będzie wiązało się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł. Miarki przed oddaniem muszą zostać umyte i zdezynfekowane za pomocą dostępnych w biurze zawodów środków do dezynfekcji.

Do godziny 15.30 przyjmowane są reklamacje i protesty zawodników, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

 • Godzina 16.30 – uroczyste ogłoszenie wyników i zamknięcie imprezy.

System punktowania w edycji GFL – JMC Challenge:

Zgodnie z zapisami regulaminu znajdujące się na stronie https://fishingleague.pl/regulamin/

 

Ryby zaliczane do punktacji w edycji GFL – JMC Challenge:

 1. Punktowane ryby:
 • Szczupak – wymiar 50cm
 • Okoń – wymiar 20cm /limit 5 szt. na turę
 • Sandacz - 50 cm
 1. Wszystkie ryby będą punktowane wg zasady 1cm=1pkt.
 2. Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm będzie zaliczony za 51pkt, szczupak 50,0cm – 50pkt.
 3. Na wynik punktowy teamu w danej turze będzie składała się suma z 10 najwięcej punktowanych ryb. – Może to być 5 okoni (limit) i 5 innych ryb bądź też 10 najdłuższych ryb.
 4. Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie zaliczona do punktacji tylko raz. 
 5. Zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczna karta ID drużyny wraz z naklejkami adekwatnymi do dnia zawodów.

Sędziowanie za pomocą aplikacji xTramarlin:

 1. Pomiar i zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej będzie odbywało się przy użyciu smartfonów i aplikacji xtramarlin.
 2. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania na stronie: https://xtramarlin.pl – znajdują się tam opisy i przewodnik po aplikacji.
 3. Dzięki użyciu aplikacji zawodnicy będą mieli wgląd na swoich smartfonach do aktualnych wyników, wykorzystania czasu jak też tego czy dana drużyna jest aktywna na wodzie czy też nie.
 4. Wszystkie te informacje będą też dostępne dla obserwatorów na stronie xtramarlin.pl

Kamery sędziowskie:

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów organizator przewidział wprowadzenie kamer na łodzie zawodników.
 2. W tym celu w piątek 25.09.2020. na odprawie sędziowskiej zostaną rozlosowane kamery na pierwszą turę tj. na sobotę 26.09.2020.
 3. Używanie tych kamer jest obowiązkowe przez zawodników i w niczym nie utrudnia wędkowania a same urządzenia są skonstruowane specjalnie dla wędkarzy i mają wagę około 50g.
 4. Obsługa techniczna zamontuje kamery bezpośrednio przed wejściem danego teamu na sektor, zwroty nastąpią na koniec danego dnia zawodów.
 5. Dzień drugi – niedziela 27.09.2020. Kamery w takiej samej ilości zostaną przeniesione na 5 teamów, które zajmie pierwszych dziesięć miejsc w pierwszej turze, kolejnych 5 kamer zostanie rozlosowanych wśród drużyn.
 6. Kamery będą przystosowane do ciągłego nagrywania całości przebiegu rywalizacji.
 7. Wszystkie sprawy techniczne będą omawiane na bieżąco jak też na odprawach technicznych samych zawodów.
 8. Kapitan teamu ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub zagubienie kamer.  

Bezpieczeństwo i zasady przebywania na wodzie

 1. Podczas trwania zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, dotyczy to także poruszania się po sektorze jak też wyposażenia jednostek pływających w sprzęt ratunkowy itd.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w zawodach pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 3. Organizator ma prawo poprosić zawodnika o poddanie się próbie trzeźwości alkomatem. W przypadku odmowy przeprowadzenia testu lub potwierdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu nastąpi dyskwalifikacja całego teamu w zawodach bez możliwości zwrotu wpisowego.
 4. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan teamu danej jednostki.
 5. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo przerwania zawodów na okres złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zawodnicy otrzymają odpowiedni komunikat przez aplikację xTramarlin oraz aplikacja zostanie wyłączona na czas trwania burzy.
 6. W przypadku zauważenia przez zawodników w trakcie trwania zawodów, innych zawodników lub osób potrzebujących pomocy na wodzie, zawodnicy mają obowiązek udzielić pomocy oraz powiadomić organizatora zawodów. Nieudzielenie pomocy będzie traktowanie jako zachowanie niesportowe i nieetyczne, oraz będzie skutkowało dyskwalifikacją całego temu w zawodach, bez możliwości żądania zwroty opłaconego wpisowego.
 7. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas zawodów.

Reklamacje

Zgłoszenia reklamacji oraz protestów do komisji sędziowskiej odbywają się w sobotę do godziny 16.30, niedzielę do 15.30. Po tym czasie, wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

Zmiany regulaminu

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu, o czym będzie na bieżąco informował uczestników. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną omówione podczas piątkowej odprawy.

Uwaga!
Wszelkie kary czasowe z regulaminu głównego zostają przekształcone w ujemne punkty.

 

 

Pozostałe nowości