Regulamin zawodów Garmin Fishing Online

social social

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów online

Regulamin zawodów Garmin Fishing Online

Regulamin Garmin Fishing on-line 2020

 1. Organizatorzy – Fishing League sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy G.Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000767215, NIP 6482793225, REGON 382337025
 2. Prowadzenie wydarzenia – Garmin Fishing Studio – specjalnie przygotowane na okoliczność Garmin Fishing Online.
 3. Studio – z poziomu studia całe wydarzenie będzie można śledzić na żywo wraz z systemem połączeń z uczestnikami z którymi będziemy łączyć się poprzez aplikację Messenger. Studio będzie dostępne na kanale YouTube Garmin Fishing League oraz Facebook Garmin Fishing League.
 • Prowadzący:  Tomasz Górski, Sandra Barylska, Tomasz Kurnik, Maciej Żejmo.
 • Podczas trwania transmisji, będziemy łączyli się również z gośćmi specjalnymi.
 1. Zasady uczestnictwa i przepisy:
 • Sędziowanie - ocena i kontrola nad prawidłowością przebiegu wydarzenia przy pomocy aplikacji xtramarlin.pl, a będą to zdjęcia ryb wysyłane telefonem do komisji sędziowskiej oraz powiadomienia o rozpoczynających się konkursach podczas trwania wydarzenia.
 • Miejsce – dowolnie wybrany akwen przez uczestnika zawodów – może być to rzeka, jezioro, zbiornik zaporowy, a nawet woda morska. Z wyłączeniem wód komercyjnych
 • Komunikaty i informacje dotyczące zawodów będą pojawiały się na naszym FP na FaceBooku. Wybranego akwenu nie można zmienić w trakcie trwania tury. Wybrane łowisko należy zgłosić w formularzu ( pozycja „ulubione łowisko”)
 • Uczestnictwo i prawo startu – prawo startu będzie miał każdy chętny wędkarz, który zarejestruje się na zawody, wniesie opłatę startową i wypełni formularze zgłoszeniowe.
 • Zawodnicy sami ponoszą koszty zezwoleń na wybranych przez siebie akwenach.
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Metody połowu – dopuszczona zostaje tylko i wyłącznie metoda spinningowa oraz trollingowa.
 • Dopuszczone jest łowienie z brzegu jak też ze środków pływających w Polsce lub poza jej granicami.
 • Wszyscy uczestnicy łowią zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW w Polsce, poza granicami naszego kraju dodatkowo zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na danym zbiorniku.
 • Zawodnicy poniżej 18-go roku życia mogą wędkować tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który również startuje w zawodach, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza. Aby uzyskać formularz dla osoby niepełnoletniej prosimy o kontakt mailowy na adres info@fishingleague.pl
 • W trakcie trwania wydarzenia, komisja sędziowska może poprosić wybranych uczestników o wysłanie tzw. pinezki na mapie google z miejsca w którym aktualnie się znajduje z zarejestrowanego numeru na naszej stronie.
 • Bezwzględnie uczestnicy muszą zachować wszelkie zalecenia i zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa wprowadzonego podczas trwania pandemii Covid-19.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie na jakim się znajduje uczestnik.
 • Tura zawodów trwa od godziny 09.00 do 17.00
 • Przed rozpoczęciem tury zawodnicy otrzymują za pomocą aplikacji specjalny kod, który muszą uwidocznić na każdym zdjęciu z rybą. Każdy z zawodników musi mieć przy sobie kartkę i markera aby zamieścić na niej kod.
 1. Nagrody –Będą one rozsyłane na adresy wskazane w formularzu, który będzie obowiązywał przy rejestracji zawodnika na zawody Garmin Fishing Online.
 • W niedzielę podczas oficjalnego ogłoszenia wyników zostanie uruchomiony „zegar turniejowy” który będzie zawierał przedziały czasowe wybrane przez skład komisji. Wg tego klucza zostaną wręczone kolejne nagrody. Wygrywa osoba która w danym przedziale czasowym zgłosiła największą rybę.
 • Ze względu na to, że jest to forma zawodów otwartych Miejsc od I do III zostaną nagrodzone wyłącznie  statuetkami Garmin Fishing Online.
 • Formuła naszego wydarzenia jest bardzo otwarta, dlatego też najcenniejsze nagrody będą dotyczyły konkursów, o których zawodnicy dowiedzą się w trakcie trwania tury za pomocą komunikatów przychodzących poprzez aplikację.
 • Zwycięzcy konkursów otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
 • Nagrody będą rozsyłane tylko i wyłącznie na adresy na terenie Polski.

Gatunki ryb jakie wezmą udział w konkursach i będą oceniane przez sędziów:

 • Szczupak – wymiar 50cm
 • Sandracz - wymiar 50cm
 • Sum - wymiar 90cm
 • Okoń – wymiar 25cm
 • Kleń – wymiar 30cm
 • Boleń – wymiar 50cm
 • Jaź – wymiar 30cm
 • Pstrąg – wymiar 33cm
 • Najlepsze zdjęcia innych gatunków
 • Do punktacji zaliczane będzie 15 najdłuższych ryb
 • 1 cm to 1 pkt. 
 1. Sędziowanie przy pomocy aplikacji mobilnej xtramarlin –
 • Uczestnicy otrzymają od organizatora login i hasło dostępowe do aplikacji, co umożliwi pełny dostęp do wydarzenia oraz pozwoli na wysyłanie zdjęć złowionych ryb do komisji sędziowskiej. Osobno wysyłamy zdjęcia do punktacji a osobno zdjęcia konkursowe. Zdjęcia konkursowe wysyłane są do aplikacji poprzez zakładkę trofea.
 • Nad prawidłowością przebiegu rywalizacji będą czuwali sędziowie odpowiedzialni za sprawy techniczne oraz sędzia główny zawodów Tomasz Kurnik.
 1. Zapisy
 • Zgłoszenia do GARMIN Fishing Online będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fishingleague.pl Po wejściu na stronę należy się zarejestrować i wpisać wybrane łowisko w pozycji „ulubione łowisko”. Następnie zapisać się na zawody „Garmin Fishing Online”.
 • zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej.
 • Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do 20.07. do godziny 24:00. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje data przelewu wpisowego.
 1. Konkursy będą ogłaszane na bieżąco podczas trwania wydarzenia poprzez komunikaty przesyłane poprzez aplikację na smartfony uczestników oraz ogłaszane na żywo w Garmin Fishing Studio,  oraz na FB.
 • W niedzielę podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, zostanie uruchomione koło fortuny, w trakcie którego będziemy losować godziny oraz kwadranse. Zawodnik który złowił rybę najbliżej wylosowanej godziny otrzymuje nagrodę, w przypadku takich samych czasów złowienia ryby, decyduje jej długość w cm.
 • Wyniki wszystkich konkursów oraz oficjalny ranking uczestników wydarzenia zostanie ogłoszony w niedzielę 26.07 o godzinie 19.00
 1. Wpisowe
 • Wpisowe w wysokości 165 zł od uczestnika od 18 roku życia
 • Poniżej 18 roku życia 100 zł
 • Ilość uczestników jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zaksięgowanej wpłaty wpisowego.
 • Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Podczas rejestracji można dokonać płatności wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: 13 1140 2004 0000 3502 7840 9187
 • W tytule przelewu powinno znaleźć się: ”imię i nazwisko, opłata startowa Garmin Fishing Online, nr telefonu”
 • Organizator wystawia elektroniczne faktury VAT po zaksięgowaniu wpłaty. Jeśli uczestnik uprzednio nie zgłosi prośby o fakturę wraz z danymi firmy wysłanej na adres info@fishingleague.pl zostanie wystawiona jedynie faktura imienna.
 • Jeżeli uczestnik z przyczyn niezależnych od organizatora zrezygnuje z udziału w imprezie organizator nie ma obowiązku zwrotu startowego.
 • Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu pokrycia kosztów organizacji Garmin Fishing Online.
 • Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, wydarzenie nie będzie mogło się odbyć w wyznaczonym terminie, opłaty wpisowe nie zostaną zwrócone jednak organizator wyznaczy kolejny termin wydarzenia.
 1. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Fishing League Sp. z o.o.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
 • prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

 

Pozostałe nowości