Regulamin Finału Garmin Fishing League 2019

social social
Regulamin Finału Garmin Fishing League 2019

Regulamin finału Garmin Fishing League 2019.

Jeziorze Dzierżno Duże  22-23.11.2019r.

 

Trening przed zawodami.

 1. Organizator informuje, że trening przed zawodami jest zabroniony. Naruszenie tej zasady przez zawodników będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w całych zawodach. 
 2. Dopuszczone jest pływanie po jeziorze bez wędek. 
 3. Na wodzie pilnować tych zasad będą m.in. członkowie lokalnych kół PZW. 

Pomiar czasu – zasady działania.

 1. Podczas finału GFL nie obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
 2. Rywalizacja odbędzie się w dwóch turach:
  • piątek od godziny 8.00 do 15.00
  • sobota od godziny 8.00 do 15.00 
 3. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek spłynąć do brzegu do godziny 15.30. 

Plan zawodów:

Czwartek 21.11.2019r. – Baza zawodów Hotel Żagiel, ul. Plażowa 2, 44-172 Niewiesze

 • Godzina 12.00 - 16.00 - wodowanie łodzi plaża Dzierżno Duże. WYŚWIETL MAPĘ  Od godziny 16.00 do 07.00 rano łodzie są chronione, obowiązuje zakaz wstępu na łodzie. 
 • Godzina 17.00 – 19.00 – przyjmowanie ekip, rejestracja, wydawanie kart pomiaru czasu, miar oraz pakietów powitalnych w biurze zawodów.
 • Godzina 20.00 – uroczyste otwarcie zawodów w sali konferencyjnej.
 • Godzina 21.00 –odprawa dla kapitanów drużyn, losowanie kamer. Obecność kapitanów drużyn obowiązkowa. 

Drużyna która zostanie wytypowana do umieszczenia kamer, zobowiązana jest przed startem o zgłoszenie się do Organizatorów, celem instalacji kamer.

Piątek 22.11.2019r. – pierwsza tura zawodów

 • Godzina 5.00 – 6.30 - śniadanie w formie bufetu
 • Godzina 7.00 - otwarcie barku kawowego na plaży jeziora Dzierżno Duże 
 • Godzina 7.15 – sprawdzanie łodzi przez Sędziego oraz naklejanie wlepek na miarkę 
 • Godzina 8.00 – rozpoczęcie I tury
 • Godzina 15.00 – zakończenie pierwszej tury. Od tego momentu zawodnicy mają 30 min na spłynięcie do brzegu i ewentualne protesty, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne. 
 • Godzina 16.30 - 18.00 - obiadokolacja 
 • Godzina 18.00 Podsumowanie pierwszego dnia zawodów – obecność kapitanów drużyn obowiązkowa

Sobota 23.10.2019r. – druga tura zawodów

 • Godzina 5.00 – 6.30 - śniadanie w formie bufetu
 • Godzina 7.00 - otwarcie barku kawowego 
 • Godzina 7.15 – sprawdzanie łodzi przez Sędziego oraz naklejanie wlepek na miarkę 
 • Godzina 8.00 – rozpoczęcie II tury
 • Godzina 15.00 – zakończenie pierwszej tury. Od tego momentu zawodnicy mają 30 min na spłynięcie do brzegu i ewentualne protesty, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne. 
 • Godzina 16.30 - 18.00 - obiadokolacja 
 • Godzina 20.00 - oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

Zawodnicy kończący łowienie mają obowiązek zwrotu miar sędziowskich, kart cheapowych oraz udostępnionych kamer w biurze zawodów do obsługi technicznej GFL. Zniszczenie lub zgubienie miary lub karty pomiaru czasu będzie wiązało się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł. Brak opłaty za niezwrócenie miarki oraz karty pomiaru czasu skutkuje nie klasyfikacją temu. 

System punktowania podczas Finału Garmin Fishing League 

 1. Zawody na jeziorze Dzierżno Duże odbędą się w jednym sektorze.
 2. Każdy dzień zawodów jest traktowany jako tura zawodów i punktowany oddzielnie.
 3. Obowiązuje następujący system punktacji ujemnej

1 miejsce - 1pkt

2 miejsce - 2pkt
3miejsce - 3pkt
4miejsce - 4pkt
5miejsce - 5pkt
6miejsce - 6pkt
7miejsce - 7pkt
8miejsce - 8pkt
9miejsce - 9pkt
10miejsce - 10pkt
itd

W przypadku nie złowienia ryby, będzie przyznawana liczba punktów zgodna z ilością startujących drużyn tj. 21pkt. 

Zwycięzcą zostaje drużyna która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów sumarycznie z dwóch dni. 

 1. W przypadku tej samej sumy ilości punktów z dwóch tur o wyższym miejscu w danej edycji decyduje dłuższa ryba złowiona przez team. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę kolejną największą rybę i tak do skutku. 

Ryby zaliczane do punktacji w edycji GFL :

 1. Punktowane ryby:
 • Szczupak – wymiar 50cm
 • Okoń – wymiar 20cm /limit 5 szt. na turę
 • Sandacz - 50 cm
 1. Wszystkie ryby będą punktowane wg zasady 1cm=1pkt.
 2. Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm będzie zaliczony za 51pkt, szczupak 50,0cm – 50pkt.
 3. Na wynik punktowy teamu w danej turze będzie składała się suma z 10 najwięcej punktowanych ryb. – Może to być 5 okoni (limit) i 5 innych ryb bądź też 10 najdłuższych ryb.
 4. Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie zaliczona do punktacji tylko raz. 
 5. Zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej. Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach lub siatkach, dłużej niż wymaga tego akceptacja z aplikacji. Uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami będzie skutkowało dyskwalifikacją w zawodach.
 6. Zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą rybę, oraz musi być na nim widoczna karta pomiaru czasu wraz z numerem ID teamu oraz naklejkami adekwatnymi do dnia zawodów.

Sędziowanie za pomocą aplikacji xTramarlin:

 1. Pomiar i zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej będzie odbywało się przy użyciu smartfonów i aplikacji xtramarlin.
 2. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania na stronie: https://xtramarlin.pl– znajdują się tam opisy i przewodnik po aplikacji.
 3. Dzięki użyciu aplikacji zawodnicy będą mieli wgląd na swoich smartfonach do aktualnych wyników, wykorzystania czasu jak też tego czy dana drużyna jest aktywna na wodzie czy też nie.
 4. Wszystkie te informacje będą też dostępne dla obserwatorów na stronie xtramarlin.pl

Kamery sędziowskie:

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów organizator przewidział wprowadzenie kamer na łodzie zawodników.
 2. W tym celu w czwartek 21.11.2019r. na odprawie sędziowskiej zostaną rozlosowane kamery na pierwszą turę tj na piątek 22.11.2109r.
 3. Kamery otrzyma losowych 10 teamów . Będą to 2 kamery na każdą z łodzi:
  • - zamontowana bezpośrednio na łodzi teamu.
  • - umieszczona na czapce kapitana teamu, w którą organizator wyposaży dany team.
 4. Używanie tych kamer jest obowiązkowe przez zawodników i w niczym nie utrudnia wędkowania a same urządzenia są skonstruowane specjalnie dla wędkarzy i mają wagę około 50g.
 5. Obsługa techniczna zamontuje kamery bezpośrednio przed wejściem danego teamu na sektor, zwroty nastąpią na koniec danego dnia zawodów.
 6. Dzień drugi – sobota 23.11.2019r. Kamery w takiej samej ilości zostaną przeniesione na 10 teamów, które zajmie pierwszych dziesięć miejsc w pierwszej turze.
 7. Kamery będą przystosowane do ciągłego nagrywania całości przebiegu rywalizacji.
 8. Wszystkie sprawy techniczne będą omawiane na bieżąco jak też na odprawach technicznych samych zawodów.
 9. Kapitan teamu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie kamer.  

Bezpieczeństwo i zasady przebywania na wodzie

 1. Podczas trwania zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, dotyczy to także poruszania się po sektorze jak też wyposażenia jednostek pływających w sprzęt ratunkowy itd.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w zawodach pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 3. Organizator ma prawo poprosić zawodnika o poddanie się próbie trzeźwości alkomatem. W przypadku odmowy przeprowadzenia testu lub potwierdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu nastąpi dyskwalifikacja całego teamu w zawodach bez możliwości zwrotu wpisowego.
 4. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan teamu danej jednostki.
 5. Zakaz zbliżania się do łodzi innej drużyny lub osób trzecich na odległość mniejszą niż 50 metrów
 6. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo przerwania zawodów na okres złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zawodnicy otrzymają odpowiedni komunikat przez aplikację xTramarlin oraz aplikacja zostanie wyłączona na czas trwania burzy.
 7. W przypadku zauważenia przez zawodników w trakcie trwania zawodów, innych zawodników lub osób potrzebujących pomocy na wodzie, zawodnicy mają obowiązek udzielić pomocy oraz powiadomić organizatora zawodów. Nieudzielenie pomocy będzie traktowanie jako zachowanie niesportowe i nieetyczne, oraz będzie skutkowało dyskwalifikacją całego teamu w zawodach, bez możliwości żądania zwroty opłaconego wpisowego.
 8. Organizator zapewni kontrolę bezpieczeństwa na wodzie jednostki ratowniczej.
 9. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  na czas zawodów.
 10. Zabrania się spływania do brzegów z wyjątkiem miejsca wyznaczonego jako bazę zawodów.
 11. Zawodnicy mają obowiązek zgłoszenia Sędziemu Głównemu wszelkich nieprawidłowości mających miejsce w trakcie zawodów. 

Reklamacje

Zgłoszenia reklamacji oraz protestów do komisji sędziowskiej odbywają się w piątek do 15.30, niedzielę do 15.30. Po tym czasie, wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

 

Zmiany regulaminu

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu, o czym będzie na bieżąco informował uczestników. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną omówione podczas czwartkowej odprawy.

 

Pozostałe nowości